Nieuws

KB onteigening gemeente Deurne (publiek belang / logboek) (Titel IIa)

Gedurende het minnelijk overleg kunnen door voortschrijdend inzicht wijzigingen optreden in het benodigde ruimtebeslag en de planologische inpassing. Doen deze wijzigingen zich voor dan brengt dat niet automatisch met zich dat het minnelijk overleg als onvoldoende serieus of niet redelijk moet worden aangemerkt. Het logboek en de onderliggende stukken worden door de Kroon bij de ambtshalve beoordeling van de noodzaak van het onteigeningsverzoek betrokken. Het feit dat reclamanten van mening zijn dat verzoeker de gevoerde onderhandelingen onjuist in het logboek heeft weergegeven, maakt niet dat reclamanten daardoor in hun belangen zijn geschaad.

Bron: 
Zie ook: 
Categorieën: 
Dossiers: