Nieuws

KB onteigening gemeente Deurne (planologische relatie) (Titel IIa)

Voor het starten van de administratieve onteigeningsprocedure krachtens art. 72a onteigeningswet volgt uit dit artikel niet de eis dat het bedoelde besluit of plan onherroepelijk is. Voor de start van de procedure ingevolge art. 72a geldt in het algemeen, dat een aanvang moet zijn genomen met de planologische inpassing van het werk ten behoeve waarvan onteigening wordt verzocht. Hierbij geldt voor de procedure gericht op de totstandkoming van een bestemmingsplan, dat ten minste een dergelijk plan in ontwerp ter inzage moet zijn gelegd, waarbij belanghebbenden bovendien de mogelijkheid moeten hebben gehad tot het naar voren brengen van zienswijzen van planologische aard in de planologische procedure voorafgaand aan of ten minste gelijktijdig met de mogelijkheid tot het naar voren brengen van zienswijzen in het kader van de administratieve onteigeningsprocedure.

Bron: 
Zie ook: 
Categorieën: 
Dossiers: