Nieuws

Handhaving gemeenten: Juridische handleiding voor de gemeentelijke praktijk

Handhaving door en voor gemeenten - Een juridische handleiding voor de gemeentelijke praktijk. Dit betreft een actualisatie van het handboek Handhaven door en voor gemeenten uit 2013. Dit is een uitgave van de VNG 2019-11.

Handhaving van het recht is belangrijk voor de geloofwaardigheid van de gemeente en de regels die zij stelt. Het gemeentelijk handhavingslandschap is en blijft dynamisch. Handhaving vraagt om middelen, inzet en expertise, die niet altijd voorhanden zijn. 

Een aantal ontwikkelingen binnen de gemeentelijke handhaving vraagt spe¬cifieke aandacht. Zo wint de invloed van het ‘bestraffende bestuursrecht’ steeds meer terrein. Dit is een logisch gevolg van maatschappelijke thema’s en ontwikkelingen, denk bijvoorbeeld aan het begrip “ondermijning”. Ook worden de beleidsthema’s steeds gecompliceerder. De complexiteit van juri¬dische vraagstukken en de invloed van internationaal recht, zoals grondrech¬ten in handhavingsdossiers, dragen hiertoe bij. Diverse conclusies van de staatsraden Advocaat-Ge¬neraal van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State over gedogen, de invordering van geldbedragen na handhavingsbesluiten en het vertrouwensbeginsel, bevorderen de ontwikke¬ling van het handhavingsrecht. Kortom: diverse ontwikkelingen vragen om een actualisatie van de publicatie Handhaven door en voor gemeenten uit 2013. 

Sinds het verschijnen van deze publicatie in 2013 heeft de VNG veel feedback ontvangen vanuit de gemeentelijke praktijk. Er is waardering uitgesproken voor de veelheid aan informatie en verwijzin¬gen naar handige websites. Ook voorzag de handreiking in de behoefte aan praktische adviezen met actuele wetgeving, jurisprudentie en stappenplannen. Aan de opzet van de handleiding is daarom weinig veranderd. 

Net als de publicatie uit 2013 leent de nieuwe versie van de handreiking zich minder goed voor een uitgebreide, gedetailleerde behandeling van specifieke onderwerpen. Denk aan onderwerpen als toezicht op inrichtingen die vallen onder de reikwijdte van het Besluit risico’s zware ongevallen 2015, handhaving in de kinderopvang of de bestuurlijke boete in de Drank- en horecawet. Deze onderwer¬pen worden wel in voorbeelden genoemd, maar meer in algemene zin. Op de website van de VNG wordt aan deze onderwerpen gerichte aandacht besteed. Voor informatie over handhaving van de openbare orde wordt verwezen naar het Zakboek openbare orde en veiligheid, uitgegeven in 2017 door het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB). Momenteel wordt gewerkt aan een update van deze publicatie. De verwachting is dat deze in december 2019 zal verschijnen. Het zak¬boek is te downloaden via de website van het NGB, www.burgemeesters.nl.

Bron: 
Zie ook: 
Categorieën: 
Dossiers: