Nieuws

Wijziging Uitvoeringsregeling pacht (vaststelling pachtprijzen 2017)

Deze regeling wijzigt de Uitvoeringsregeling pacht. Ingevolge artikel 21a, lid 2 van het Pachtprijzenbesluit 2007 vindt namelijk jaarlijks per 1 juli herziening plaats van de pachtprijzen voor los land zonder woningen of andere opstallen en tuinland alsmede voor agrarische woningen en bedrijfsgebouwen.

Regeling van de staatssecretaris van Economische Zaken van 14 juni 2017, houdende wijziging van de Uitvoeringsregeling pacht in verband met de vaststelling van de pachtprijzen 2017. Deze regeling is in werking getreden met ingang van 1 juli 2017.

Deze regeling wijzigt de Uitvoeringsregeling pacht. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan enkele artikelen van het Pachtprijzenbesluit 2007. Ingevolge artikel 21a, lid 2 van het Pachtprijzenbesluit 2007 vindt namelijk jaarlijks per 1 juli herziening plaats van de pachtprijzen voor los land zonder woningen of andere opstallen en tuinland alsmede voor agrarische woningen en bedrijfsgebouwen.

Voorzien is in de vaststelling van de hoogst toelaatbare pachtprijzen voor overeenkomsten die op of na 1 september 2007 zijn aangegaan en in de vaststelling van de percentages waarmee de tussen partijen op grond van voor 1 september 2007 aangegane overeenkomsten geldende pachtprijzen wijzigen.

De nieuwe prijzen en percentages gelden vanaf 1 juli 2017. Ze zijn op 12 mei 2017 door de Staatssecretaris van Economische Zaken medegedeeld aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2016/17, 27 924, nr. 69).

De veranderpercentages werken van rechtswege door. De verpachter kan echter, onder schriftelijke mededeling aan de pachter, geheel of ten dele van een verhoging afzien (artikel 333, lid 1 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek).

 

Bron: 
Zie ook: 
Categorieën: 
Dossiers: