Nieuws

Voorhang Wijzigingsbesluit stikstofreductie en natuurverbetering

De minister van LNV heeft het ontwerpbesluit tot wijziging van enkele algemene maatregelen van bestuur (stikstofreductie en natuurverbetering) en bijbehorende nota van toelichting aan de Tweede en Eerste Kamer aangeboden. Het ontwerpbesluit bevat nadere regels over het wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering (Kamerstuk 35 600)

De voorlegging bij kamerbrief van 4 december jl. anticipeert op de voorhangprocedure van artikel 23.5 van de Omgevingswet en biedt de Kamers de mogelijkheid zich uit te spreken over het ontwerpbesluit voordat het aan de Afdeling advisering van de Raad van State zal worden voorgelegd. Deze anticipatie is gebruikelijk wanneer het onwenselijk is om een ontwerpbesluit pas in procedure te brengen nadat de ‘funderende’ wet – die de voorhang voorschrijft – in werking is getreden. 

Met de voorhang wachten totdat de Omgevingswet in werking is getreden, zou in dit geval betekenen dat de voorhang zou moeten wachten tot (naar verwachting) 1 januari 2022. Zoals het wetsvoorstel niet alleen de huidige Wet natuurbescherming wijzigt maar ook de toekomstige Omgevingswet, wijzigt het ontwerpbesluit namelijk niet alleen het huidige Besluit natuurbescherming, maar ook de vier toekomstige algemene maatregelen van bestuur onder de Omgevingswet. De ernst en urgentie van het stikstofprobleem vragen om deze eerdere start van de procedure. 

Op grond van artikel 23.5 van de Omgevingswet geschiedt de voordracht aan de Koning ter verkrijging van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State over het ontwerpbesluit niet eerder dan vier weken nadat het ontwerpbesluit aan beide Kamers der Staten-Generaal is voorgelegd. Hierbij houdt de minister rekening met het uitgangspunt dat drievierde van de voorhangperiode buiten het reces moet vallen. Dat wil zeggen dat de minister  het ontwerpbesluit niet voordraag aan de Koning tot 25 januari 2021. Zij zal tevens wachten met de voordracht aan de Koning totdat de Eerste Kamer het wetsvoorstel heeft behandeld. Daartoe is aan de voorzitter van de Eerste Kamer een soortgelijke brief gestuurd.

Bron: 
Zie ook: 
Categorieën: 
Dossiers: