Nieuws

Pacht voor meerdere jaren mogelijk bij landbouwgronden provincie Gelderland

Vanaf 2020 kunnen agrariërs grond van provincie Gelderland voor meer jaren pachten. Voorwaarde is dat de pachter de kwaliteit van de grond hetzelfde houdt, of verbetert.

Duurzaam bodembeheer
Duurzaam bodembeheer vraagt soms om plannen voor meerdere jaren. Daarom maakt de provincie Gelderland het vanaf 2020 mogelijk om grond langer te pachten. Half januari start de jaarlijkse pachtuitgifte van de provinciale landbouwgrond via pachtgrond.nu. In 2020 komt er 1.050 hectare grond beschikbaar voor pacht. Het grootste deel van deze grond werd vorig jaar ook verpacht.

De provincie liet de pachtgronden onderzoeken op de biologische, fysische en chemische gesteldheid. Hiermee ontstaat een nulmeting van de kwaliteit van de grond. Om de grond nog een jaar te mogen pachten moet de gebruiker in het najaar van 2020 een soortgelijk onderzoek laten uitvoeren. Als de kwaliteit van de bodem volgens de provincie hetzelfde is gebleven of is verbeterd, kan de pachter de grond het jaar erop blijven gebruiken zonder daarop in te hoeven schrijven.

Dit geldt voor alle grond die gepacht kan worden. Dit is grond die de provincie het jaar erop niet nodig is om doelen te bereiken.

1.050 hectare provinciale pachtgrond
De 1.050 hectare pachtgrond ligt verspreid over heel Gelderland. 300 hectare hiervan is onderdeel van het Gelders Natuurnetwerk; uiteindelijke doel van de grond is om omgevormd te worden tot natuur. Daarom gelden er strengere regels zoals:

- beperkingen in de maaidatum;
- verbod op mest;
- verbod op chemische bestrijdingsmiddelen.

675 hectare blijft ook in de toekomst landbouwgrond. Omdat de provincie meer natuur inclusieve landbouw wil, is bij deze gronden alleen vaste mest toegestaan en zijn er regels voor vruchtwisseling en akkerrandenbeheer. Daarnaast is er ook nog zo’n 93 hectare pachtgrond die al meerjarig wordt verpacht, onder andere voor een proef met biologische landbouw in park Lingezegen en een aantal oude contracten.

Grondbezit provincie
Grondbezit is nooit een doel op zich. De provincie koopt grond om doelen te behalen, zoals ruilgrond om natuur mogelijk te maken op de juiste plek. Daardoor bezitten de provincie grond die niet direct gebruikt wordt. Om deze grond in de tussentijd wel te gebruiken, wordt de grond, als dat kan, verpacht.

Aanmelden
Mensen die in aanmerking willen komen voor de pachtuitgifte, kunnen zich aanmelden via de website pachtgrond.nu. De inschrijving start waarschijnlijk half januari 2020.

Bron: 
Zie ook: 
Categorieën: 
Dossiers: