Nieuws

KB onteigening gemeente West Betuwe (noodzaak en urgentie onteigening voor PAS?)

Ook al is de PAS buiten werking gesteld door de ABRvS, toch kan er onteigend worden ter uitvoering van een daarvoor vastgesteld inpassingsplan, mits er sprake is van een publiek belang en de uitvoering van het werk, inhoudende de ecologische herstelmaatregelen om de natuur te beschermen tegen overbelasting van stikstof, urgent is.

Koninklijk Besluit van 23 januari 2020, nr. 2020000137, inzake aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente West Betuwe krachtens artikel 78 van de Onteigeningswet (onteigeningsplan PAS-maatregel Lingegebied en Diefdijk-Zuid). De Kroon oordeelt ter zake onder meer als volgt.

Het Rijk heeft samen met de provincies als onderdeel van Natura 2000 het Programma Aanpak Stikstof (hierna: het PAS) opgesteld. Uitvoering van het PAS is noodzakelijk om te voldoen aan de Europese verplichting om internationaal erkende waardevolle natuur ruimte te bieden zich verder te ontwikkelen en te beschermen tegen stikstofdepositie. Het Rijk en de provincies werken als PAS-partners samen met natuurorganisaties en ondernemers aan sterkere natuur, minder stikstof en ruimte voor economische ontwikkelingen. Het PAS is op 1 juli 2015 in werking getreden. 

Door de uitspraak van de Afdeling van 29 mei jl. kan het PAS niet meer de basis vormen voor de verlening van vergunningen. De uitvoering van de ecologische herstelmaatregelen, voorzien in de hiervoor genoemde gebiedsanalyses van het PAS en tevens opgenomen in de beheerplannen van de Natura-2000 gebieden, gaat echter onverminderd door, zoals ook aangegeven in de brief van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan de Tweede Kamer van 11 juni 2019, met kenmerk: DGNVLG-NP /19140219. Een deadline voor uitvoering van de maatregelen is niet meer gekoppeld aan het PAS, maar de urgentie is vanuit Natura-2000 perspectief onverminderd groot gelet op de landelijke mate van overschrijding van de kritische depositiewaarden. 

De provincie Gelderland telt 13 Natura 2000-gebieden waarin de ecologische herstelmaatregelen moeten worden uitgevoerd. Lingegebied en Diefdijk-Zuid is één van deze gebieden. 

Om de PAS-maatregel aanleg hydrologische bufferzone (M4) te kunnen realiseren is het nodig om op de te onteigenen onroerende zaken een A-watergang (A-wateren zijn wateren die van primair belang zijn voor het waterbeheer en, in tegenstelling tot B-wateren, door het waterschap worden onderhouden) met bijbehorende onderhoudsstrook ter uitvoering van het inpassingsplan aan te leggen. Dit gebeurt door de bestaande watergang die tegen het Natura 2000-gebied aan ligt te verleggen in noordelijke richting. De verlegging houdt in dat een noordelijk van het Natura 2000-gebied gelegen bestaande B-watergang door verbreding wordt opgewaardeerd tot A-watergang. Daar waar niet reeds een B-watergang aanwezig is wordt een nieuwe A-watergang aangelegd. 

In de door de verzoeker om onteigening gewenste wijze van planuitvoering wordt inzicht verschaft door het inpassingsplan met de daarbij behorende planregels, toelichting en verbeelding, als ook door de zakelijke beschrijving behorende bij het onteigeningsplan. 

Om de werken en werkzaamheden ter uitvoering van het bestemmingsplan tijdig te kunnen realiseren, wenst de provincie Gelderland de eigendom, vrij van lasten en rechten, te verkrijgen van de in het onteigeningsplan begrepen onroerende zaken. 

De verzoeker heeft met de eigenaren overleg gevoerd om deze onroerende zaken minnelijk in eigendom te verkrijgen. Dit overleg heeft vooralsnog niet tot (volledige) overeenstemming geleid. Omdat het ten tijde van het verzoek naar het oordeel van de verzoeker niet aannemelijk was dat het overleg op afzienbare termijn tot vrijwillige eigendomsoverdracht zou leiden, hebben de provinciale staten van Gelderland tot het onteigeningsverzoek besloten, om de tijdige verwezenlijking van het inpassingsplan zeker te stellen. 

Zoals hierboven vermeld moeten de PAS-maatregelen uiterlijk 1 juli 2021 uitgevoerd zijn. Ook nu het PAS als programma niet meer bestaat is de urgentie om de ecologische herstelmaatregelen uit te voeren echter onverminderd groot in verband met het kunnen behalen van de instandhoudingsdoelen in het Natura-2000 gebied. Uit de bij het verzoek overgelegde zakelijke beschrijving blijkt dat de provincie Gelderland in de tweede helft van 2019 overgaat tot aanbesteding van het werk. De provincie streeft ernaar om de realisering van de A-watergang met onderhoudsstrook te starten in september 2020. De realisering neemt maximaal 3 maanden in beslag, zodat de werkzaamheden naar verwachting begin 2021 zullen zijn afgerond. Daarmee is aannemelijk dat zal worden voldaan aan de door de Kroon voor de aanvang van de werken en werkzaamheden gehanteerde termijn van ten hoogste vijf jaar na de datum van dit aanwijzingsbesluit. 

Bron: 
Zie ook: 
Categorieën: 
Dossiers: