Nieuws

KB onteigening gemeente Waddinxveen (exploitatieplan; belanghebbendheid toekomstige eigenaren) (Titel IV)

De Kroon overweegt dat het exploitatieplan en de financiële uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan en het uitwerkingsplan niet ter beoordeling staan in de administratieve onteigeningsprocedure. Zienswijzen daarover konden in de voor deze plannen geldende procedures ingebracht worden. De Kroon overweegt verder dat toekomstige eigenaren van de onroerende zaken van reclamanten geen belanghebbenden zijn in deze administratieve onteigeningsprocedure.

Koninklijk Besluit van 11 mei 2020, nr. 2020000907, inzake onteigening ingevolge Titel IV van de Onteigeningswet in de gemeente Waddinxveen krachtens artikel 78 van de Onteigeningswet (onteigeningsplan Triangel plan 5). De Kroon oordeelt ter zake onder meer als volgt.

Exploitatieplan
De Kroon overweegt dat het exploitatieplan en de financiële uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan en het uitwerkingsplan niet ter beoordeling staan in de administratieve onteigeningsprocedure. Zienswijzen daarover konden in de voor deze plannen geldende procedures ingebracht worden. Reclamanten hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt Evenwel overwegen Wij dat verzoeker heeft medegedeeld een ontwerp bestemmingsplan en ontwerp exploitatieplan voor te bereiden. In verband met de afschaffing van de actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheerverordeningen op 18 april 2018, heeft verzoeker deze procedures gestaakt. Als gevolg hiervan is tevens de procedure voor de totstandkoming van een exploitatieplan beëindigd. 

Belanghebbendheid toekomstige eigenaren
Reclamanten hebben inmiddels een koopovereenkomst gesloten met een ontwikkelaar. Het contract zal binnenkort worden ondertekend. Reclamanten melden dat deze ontwikkelaar tot zelfrealisatie in staat is, de noodzaak voor onteigening ontbreekt daarmee.

De Kroon overweegt allereerst dat toekomstige eigenaren van de onroerende zaken van reclamanten geen belanghebbenden zijn in deze administratieve onteigeningsprocedure. Voorts overweegt de Kroon  dat zolang de juridische levering van de onroerende zaken nog niet heeft plaatsgevonden, reclamanten op grond van de Onteigeningswet rechthebbenden zijn van de onroerende zaken. Derhalve blijft de aanwijzing ter onteigening van de onroerende zaken van reclamanten voor de realisatie van het bestemmingsplan en het uitwerkingsplan noodzakelijk. Gelet op het vorenstaande geeft de zienswijze van reclamant 1 geen aanleiding om het verzoek tot aanwijzing ter onteigening geheel of gedeeltelijk af te wijzen.

Bron: 
Zie ook: 
Categorieën: 
Dossiers: