Nieuws

KB onteigening gemeente Koggenland (taxatierapport) (Titel IV)

Met betrekking tot de zienswijze van reclamant dat de onteigeningsprocedure te vroeg is gestart omdat de taxatie nog niet was afgerond, overweegt de Kroon als volgt. De onteigeningswet kent geen verplichting voor het (doen) opmaken van een taxatierapport of voor de status daarvan ten tijde van de start van de administratieve onteigeningsprocedure. Evenmin kent de wet een verplichting voor verzoeker om te wachten met het voeren van het minnelijk overleg (of het doen van aanbiedingen) tot het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden. Voor het starten van de administratieve onteigeningsprocedure ten behoeve van de realisatie van ruimtelijke plannen, op grond van art. 78 onteigeningswet, moet in beginsel het ruimtelijk plan zijn vastgesteld. Het bestemminsplan is op 1 juli 2019 vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Koggenland, de onteigeningsprocedure is op 29 juni 2020 aangevangen. Gezien vorenstaande kan de Kroon zich niet vinden in de stelling van reclamant dat de administratieve onteigeningsprocedure voorbarig is ingezet.

 

Bron: 
Zie ook: 
Categorieën: 
Dossiers: