Nieuws

KB onteigening gemeente Hoeksche Waard (status Handreiking AO) (Titel IIa)

Reclamante betoogt dat het ontwerp koninklijk besluit en de in [%WR Onteigeningswet ART 63|artikel 63 van de Onteigeningswet%] bedoelde stukken niet in de betrokken gemeente ter inzage zijn gelegd. Volgens de Kroon heeft reclamante volledig kennis kunnen nemen van de stukken en zij heeft in volle omvang haar zienswijze naar voren kunnen brengen. Er is naar oordeel van de Kroon daardoor geen sprake van een schending is van het zorgvuldigheidsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel. Reclamante is dan ook niet in haar belangen geschaad.

Koninklijk Besluit van 23 januari 2020, nr. 2020000142, inzake onteigening ingevolge Titel IIa van de Onteigeningswet in de gemeente Hoeksche Waard (reconstructie van de provinciale weg N489). De Kroon oordeelt ter zake onder meer als volgt.

Reclamante voert aan dat de situatie- en grondtekeningen niet voldoen aan de vereisten uit de Handreiking Administratieve Onteigeningsprocedure (hierna: de Handreiking). Bij de situatietekeningen ontbreekt de documentversie en is het blokje documentstatus niet gevuld. Bij de grondtekeningen ontbreken de naam van de maker, de datum en de versie van de tekeningen.

Over dit onderdeel van de zienswijze merkt de Kroom in algemene zin op dat de Handreiking aandachtspunten en aanwijzingen geeft voor het opstellen van onteigeningsstukken en het samenstellen een onteigeningsdossier, onder andere ten aanzien van de ter inzage te leggen tekeningen. Deze aandachtspunten zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat de tekeningen bij een onteigeningsverzoek een uitgewerkt en uitvoerig inzicht geven in het te realiseren werk en in de oppervlakten van de onroerende zaken die noodzakelijk zijn voor de aanleg van het te realiseren werk. Deze aandachtspunten zijn geen vereisten die, als ze niet (volledig) zijn opgevolgd, op voorhand kunnen leiden tot gehele of gedeeltelijke afwijzing van het verzoek om de gronden ter onteigening aan te wijzen. Naar oordeel van d Kroon geven de ter inzage gelegde tekeningen voldoende inzicht in het te realiseren werk en in de oppervlakten van de onroerende zaken die noodzakelijk zijn voor de aanleg van dit werk. In het bijzonder overweegt de Kroon dat uit de verstrekte informatie en het door haar uitgevoerde onderzoek blijkt dat de ter inzage gelegde tekeningen wel degelijk informatie bevatten over de datum en de versie van de tekeningen. Dat deze informatie niet in de door reclamante in haar zienswijze aangehaalde blokjes is vermeld, doet daar niet aan af. Ook staat op de grondtekeningen vermeld door welke organisatie de tekeningen zijn gemaakt

Bron: 
Zie ook: 
Categorieën: 
Dossiers: