Nieuws

KB onteigening gemeente Haarlemmermeer (belanghebbendheid dochter-NV) (Titel IV)

De Kroon heeft zich in dit KB uitgesproken over de belanghebbendheid van een dochtervennootschap van Kennemerland Beheer B.V en haar daaraan gelieerde bouw- en exploitatievennootschap. Volgens de Kroon heeft het hebben van een uitvoeringsbelang echter niet tot gevolg dat zij ten opzichte van Kennemerland Beheer B.V. een afzonderlijk grondgebonden belang hebben bij het in de onteigening betrokken perceelsgedeelte en derhalve belanghebbende zijn bij de onteigening ex artikel 3 van de Onteigeningswet.

Koninklijk Besluit van 1 september 2020, nr. nr. 2020001611, inzake onteigening ingevolge Titel IV van de Onteigeningswet in de gemeente Haarlemmermeer (onteigeningsplan “De Groene As”). De Kroon oordeelt ter zake onder meer als volgt.

Naar aanleiding van de zienswijze en het verhandelde tijdens de hoorzitting overweegt de Kroon dat Kennemerland Beheer B.V. mede namens Lake Property B.V. en Combinatiebouw Kennemerland B.V. zienswijzen heeft ingediend. Lake Property B.V. is een dochtervennootschap van Kennemerland Beheer B.V. en Combinatiebouw Kennemerland B.V. is een daaraan gelieerde bouw- en exploitatievennootschap. 

Volgens de eigendomsinformatie uit het Kadaster is uitsluitend Kennemerland Beheer B.V. eigenaar van de in de onteigening betrokken gronden. Het gevoerde minnelijk overleg heeft dan ook plaatsgevonden tussen verzoeker en Kennemerland Beheer B.V. en haar adviseur en aan Kennemerland Beheer B.V. zijn aanbiedingen voor verwerving van het benodigde perceelsgedeelte uitgebracht. Gedurende de procedure heeft Kennemerland Beheer B.V. niet aangegeven dat deze gang van zaken onjuist was of dat de aanbiedingen ten onrechte uitsluitend aan haar werden uitgebracht. 

Ook in haar zienswijzen voert Kennemerland Beheer B.V. dit niet aan. In de hoorzitting werd meegedeeld dat zij haar zienswijzen mede heeft ingediend namens Lake Property B.V. en Combinatiebouw Kennemerland B.V. omdat zij meent dat laatstgenoemden belanghebbend zijn bij de onteigening aangezien deze bedrijven als volle dochter of als gelieerd bedrijf met dezelfde eigenaar belanghebbend zijn bij de planuitvoering. 

Naar oordeel van de Kroon heeft het hebben van een uitvoeringsbelang echter niet tot gevolg dat zij ten opzichte van Kennemerland Beheer B.V. een afzonderlijk grondgebonden belang hebben bij het in de onteigening betrokken perceelsgedeelte en derhalve belanghebbende zijn bij de onteigening in de zin van artikel 3 van de Onteigeningswet. Lake Property B.V. en Combinatiebouw Kennemerland B.V. kunnen daarom niet in de mede namens hen ingediende zienswijzen worden ontvangen. 

Bron: 
Zie ook: 
Categorieën: 
Dossiers: