Nieuws

Kamerbrief inzake voortgang stelselherziening Omgevingswet

In de kamerbrief van 25 april 2019 heeft de minister van BZK de Eerste kamer geïnformeerd over de activiteiten die nog moeten plaatsvinden tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2021.

In haar brief geeft de minister een overzicht van de stappen die hiervoor nog nodig zijn. Daarbij gaat de minister ten eerste in op de uitvoerbaarheid van de regelgeving en ten tweede op de vraag of de uitvoeringspraktijk voldoende is voorbereid voor inwerkingtreding?

De Omgevingswet en de vier AMvB’s zijn in de Eerst Kamer behandeld en zijn inmiddels gepubliceerd in het Staatsblad. Het jaar 2019 staat in het teken van de parlementaire behandeling van de invoerings- en aanvullingsregelgeving. De voorstellen voor de Invoeringswet en de Aanvullingswet bodem liggen al bij de Eerste Kamer. De voorstellen voor het Invoeringsbesluit en het Aanvullingsbesluit bodem volgen nog voor de zomer. Afhankelijk van de behandeling in de Tweede Kamer hoopt de minister dat voor het zomerreces de voorstellen voor de Aanvullingswetten natuur, geluid en grondeigendom de Eerste Kamer kunnen bereiken. Het streven is het voorstel voor het Aanvullingsbesluit natuur voor de zomer voor te hangen. Na de zomer volgen de voorstellen voor de Aanvullingsbesluiten geluid en grondeigendom. In onderstaand schema heeft de minister het wetgevingsproces samengevat.

Wetgevingsproduct - Parlementaire behandeling Eerste Kamer
Invoeringswet Omgevingswet - Gestart
Invoeringsbesluit Omgevingswet - Voorhang voorzien voor zomerreces 2019
Aanvullingswet bodem -  Aangeboden
Aanvullingswet natuur - Aanbieding voorzien medio 2019
Aanvullingswet geluid - Aanbieding voorzien medio 2019
Aanvullingswet grondeigendom - Indiening voorzien medio 2019
Aanvullingsbesluit bodem - Voorhang voorzien voor zomerreces 2019
Aanvullingsbesluit geluid - Voorhang voorzien medio 2019
Aanvullingsbesluit natuur -  Voorhang voorzien medio 2019
Aanvullingsbesluit grondeigendom - Voorhang voorzien tweede helft 2019

In haar brief geeft de minister tevens aan dat zij zich realiseert dat het proces tot 2021 van iedereen nog een forse inspanning vergt. Daarbij laat ze doorschemeren dat nog niet zeker is dat de inwerkingtreding per 2021 haalbaar is en welke extra maatregelen daarvoor eventueel nodig zijn.

Inwerkingtredings-KB
De voorhang van het inwerkingtredings-KB is het aangrijpingsmoment waarop de Eerste Kamer – op basis van de monitoringsresultaten en de voortgangsbrieven – kan oordelen of per 1 januari 2021 tot inwerkingtreding kan worden overgegaan. Het besluit zal worden voorgehangen aan de Eerste Kamer en er zal geen voordracht voor bekrachtiging komen als het parlement daarmee niet akkoord is. Naar verwachting wordt het inwerkingtredings-KB  medio 2020 bij de Eerste Kamer voorgehangen.

Bron: 
Zie ook: 
Categorieën: 
Dossiers: 

Gerelateerde artikelen