Nieuws

Inwerkingtreding Wijziging Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (kustfundament, grote rivieren, etc.)

Datum van inwerkingtreding van dit wijzigingsbesluit is bepaald op 1 december 2020.

Besluit van 16 november 2020 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 27 mei 2020 houdende wijziging van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (kustfundament, grote rivieren, radarstations en hoogspanningsverbindingen) (Stb. 2020, 204).

Met dit besluit zal deze wijziging van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening op 1 december 2020 in werking treden. De artikelen II en III van dat besluit betreffen de bijbehorende wijzigingen in het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit, in de inwerkingtreding van die artikelen wordt voorzien bij inwerkingtreding van het stelsel van de Omgevingswet.

Bron: 
Categorieën: 
Dossiers: