Nieuws

Invoeringsregeling Omgevingswet gepubliceerd in Staatscourant

De Invoeringsregeling wijzigt de Omgevingsregeling en vult deze op onderdelen aan. Daarnaast regelt de Invoeringsregeling het overgangsrecht. Ook zorgt de Invoeringsregeling dat bepaalde regelingen worden gewijzigd of ingetrokken.

De Invoeringsregeling Omgevingswet is op 3 december 2020 gepubliceerd in de Staatscourant. Hiermee zijn alle onderdelen van het invoeringsspoor van de Omgevingswet gereed. Dit spoor regelt de overgang van de bestaande naar de nieuwe wetgeving.

Om de Invoeringsregeling zo inzichtelijk en gebruiksvriendelijk mogelijk te maken voor professionals, zijn de regels geordend naar doelgroep – initiatiefnemers en bestuursorganen – en vervolgens naar onderwerp.

Aanvullingen op Omgevingsregeling
De Omgevingsregeling had al 6 inhoudelijke thema’s, te weten:

- aanwijzing en geometrisch begrenzen van locaties;
- regels voor het verrichten van activiteiten;
- gegevensverstrekking;
- meet- en rekenregels voor besluiten;
- monitoring en informatie;
- financiële bepalingen. 

De Invoeringsregeling vult deze thema’s op onderdelen aan. Zo wijst de regeling locaties voor cultureel erfgoed en beperkingengebieden bij spoorwegen aan. En geeft de regeling aan welke aanvraagvereisten er gelden voor bepaalde activiteiten waarvoor een vergunning nodig is, zoals bouwactiviteiten.

Ook staan er tarieven in voor de vergunningen voor activiteiten waarvoor het Rijk bevoegd gezag is. Bijvoorbeeld het aanleggen van elektriciteitskabels langs een hoofdspoorweg.

Verder voegt de regeling een nieuw thema toe: de regels voor de juridische borging van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). 

Overigens zal de Omgevingsregeling vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet nog worden aangevuld door de regelingen uit de aanvullingssporen geluid, bodem, natuur en grondeigendom.

In onderstaand infographic (te vinden op aandeslagmetdeomgevingswet.nl) zijn de thema’s in de Invoeringsregeling gevisualiseerd.

Invoeringsregeling in renvooi
De Invoeringsregeling is het eerste wetgevingsproduct uit de stelselherziening waarbij gewerkt wordt met een zogeheten renvooi. Hierdoor is eenvoudig te zien wat de aanpassingen zijn ten opzichte van de Omgevingsregeling.

Geconsolideerde versie en webcollege
Binnenkort verschijnt de geconsolideerde versie van de Omgevingsregeling, inclusief de regels uit de Invoeringsregeling, op de website van Aan de slag met de Omgevingswet. In december komt ook een webcollege over de Omgevingsregeling online op deze website.

Bron: 
Zie ook: 
Categorieën: 
Dossiers: