Nieuws

Handreiking projectbesluit Omgevingswet

De Unie van waterschappen heeft een handreiking gepubliceerd om te komen van projectplan Waterwet tot projectbesluit Omgevingswet. De Handreiking projectbesluit Omgevingswet heeft tot doel diegenen die zich (gaan) bezighouden met de totstandkoming en uitvoering van projectbesluiten tijdig behulpzaam te zijn bij hun werk.

Aangeraden wordt om deze handreiking als leidraad te hanteren bij de inzet van het projectbesluit. Deze handreiking heeft tot doel diegenen die zich (gaan) bezighouden met de totstandkoming en uitvoering van projectbesluiten tijdig behulpzaam te zijn bij hun werk, zoals bestuurders, managers, omgevingsmanagers, projectleiders, juristen, projectmedewerkers, beleidsmedewerkers, vergunningverleners, toezichthouders en handhavers.

Voor bestuurders is deze handreiking met name belangrijk, omdat: 

- het projectbesluit het instrument is voor de waterschappen, de provincies en het Rijk om complexe projecten met een publiek belang te realiseren in de fysieke leefomgeving, zoals aanleg en versterking van primaire en regionale keringen, het inrichtingen van waterbergingsgebieden, het verspreiden van baggerspecie en het aanleggen van rioolwaterzuiveringsinstallaties;
- bij gebiedsprocessen, waarbij ook het Rijk en/of een of meerdere provincies opgaven willen realiseren met behulp van het projectbesluit, de vraag moet worden beantwoord wie bevoegd gezag is;
- het dagelijks bestuur bevoegd wordt voor het vaststellen van het projectbesluit in plaats van het algemeen bestuur. De betrokkenheid van het algemeen bestuur zal zich gaan beperken tot de generieke politiek-bestuurlijke controle-instrumenten op de besluitvorming van het dagelijks bestuur;
- tijdig besloten moet worden of en in welke gevallen in de waterschapsverordening de mogelijkheid wordt opgenomen van een zogeheten vergunning eigen dienst, een vrijstelling of een facultatief projectbesluit met alle bijbehorende voor- en nadelen (zie in de handreiking bijlage 2 ‘Het afwegingskader’);
- het projectbesluit het omgevingsplan (nu nog: het bestemmingsplan) kan wijzigen voor zover het in strijd is met het projectbesluit en daarbij de instructieregels van het Rijk en de provincies in acht moeten worden genomen;
- het algemeen bestuur bevoegd wordt om een onteigeningsbeschikking te nemen en niet meer de Kroon. 

Bij de Handreiking projectbesluit Ow hoort ook een Model projectbesluit voor primaire waterkeringen. Het Model projectbesluit is een onderdeel van de Handreiking projectbesluit en als zodanig opgenomen als bijlage in de handreiking. Het model voorziet per onderdeel van het projectbesluit in: een toelichting, aandachtspunten en aanbevelingen, tekstsuggesties, het wettelijk kader, een verwijzing naar het relevante hoofdstuk of relevante hoofdstukken in de Handreiking projectbesluit Ow. 

Bron: 
Zie ook: 
Categorieën: 
Dossiers: